VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

A munkához való jog

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

A munkához való jog

A munka, annak igazságos elosztása és megbecsülése

 

   
A VVM javaslata
   

 

 

 

Trend-Váltó dosszié

A foglakoztatás-politika

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

A munkához való jog, mint ahogy a lakáshoz való jog is, az élethez való jog szerves része.

A civilizáció egyik abszurd és embertelen jellegzetessége a társadalom egy jelentős részének megfosztása a munka lehetőségétől. A munka ugyanis az életfenntartás alapvető eszköze. Minden élőlény köteles szüntelen erőfeszítéseket tenni élete fenntartásához. Ezek az erőfeszítések jelentik az embernél a munkát. Valakit megfosztani a munka lehetőségétől egyenértékű az élettől való megfosztással. A társadalom elfogadhatatlan módon inkább arra vállalkozik, hogy jól-rosszul gondoskodik a munkalehetőségtől megfosztott tagjainak életben tartásáról, mintsem hogy számukra is biztosítson munkalehetőséget. Ez a több ezer éves gyakorlat egy tollvonással felváltható, de a jelenlegi anyagi profitra épülő jogállamban hasonló terv sajnos illuzórikus.
A munkanélküliség, az emberiség ellen elkövetett egyik legnagyobb bűn felszámolásához az egyetlen célravezető eszköz a munka demokratikus elosztása. Ez ma már nem lehet pusztán alkotmányos deklaráció. A társadalomnak hatásosan és hatékonyan kell biztosítania, hogy mindenki jusson valóságos munkalehetőséghez, és nem azt, hogy segélyekkel biztosítsák a munka nélkül maradt embereknek, családoknak a minimális megélhetést.

A teljes foglalkoztatottságot alapvetően települési szinten kellene megoldani. Ehhez minden országnak meg kell találnia a neki megfelelő formákat és mechanizmusokat, értelmesen hasznosítva a nemzetközi tapasztalatokat és trendeket, ésszerűen alkalmazkodva azokhoz.

Új alapot teremthet a teljes foglalkoztatottság biztosításához a munkakvóta-gazdálkodás. Ebben a rendszerben a gazdasági társaságok licitálnának a rendelkezésre álló munkaerő-forrásokra, és szabályozott módon vállalnák az elnyert munkaerő foglalkoztatását. Szabadon működhetne a munkakvóta-kereskedés is. A gazdasági szervezeteknek ezt a felelősségét azzal kellene megerősíteni, hogy a fizetésképtelenség analógiájára szabályozni kellene az esetleges foglalkoztatás-képtelenséget is. Fontos lenne, hogy a jelenlegi gyakorlattal szemben ─ amikor fizetésképtelenség esetén az állam gyakorlatilag egyetlen eszközt, a felszámolást ismeri ─ akár fizetésképtelenség, akár foglakoztatás-képtelenség esetén első lehetőségként az (átmeneti) államosítás, esetleg a szervezet egészként való elárverezése jöjjön számításba.

A megfelelő munkát nem találó emberek foglalkoztatására speciális szervezeteket, célszerűen szövetkezeteket kellene felállítani. Ezek feltétel nélkül biztosítanának munkát mindenki számára, aki ezt igényli. Ehhez a társadalomnak olyan gazdasági, szociális és szakmai környezetet kellene kialakítania, hogy ezek a szervezetek megfelelő önszerveződéssel, önigazgatással és ésszerű külső támogatással életképesen és hatékonyan tudjanak működni a piacgazdasági körülmények között is.

A teljes foglalkoztatottság biztosítása nem minden, amit meg kelleme oldani. Legalább ennyire fontos a munka becsületének helyreállítása, kezdve a gyerekek és a fiatalok megfelelő nevelésével, a társadalom értékrendjének újragondolásáig.

Budapest, 2002. május
 

* * *

A munka az egyik legfőbb érték, de ügye rosszul áll. A helyzet tragikus lényegében az egész világon, bizonyos vonatkozásokban Magyarországon még inkább. A munkával kapcsolatban három fő probléma követel megoldást: a munka igazságos megosztása, a munkalehetőségek bővítése és a munka nagyobb megbecsülése.

 

1. A munka igazságos megosztása nem függvénye annak, hogy sok vagy kevés munkaalkalom van egy közösségben. A meglévő munkát el lehet osztani igazságosan vagy igazságtalanul, ahogy az ennivalót, az egyéb anyagi javakat, az egészségügyi ellátást stb.

A modern piacgazdaságokban az alapszabály az, hogy a munkalehetőséget a vállalkozások saját belátásuk szerint teremtik és szüntetik meg. Ezen belül saját belátásuk szerint „allokálják”, azaz telepítik földrajzilag. Ezekért a munkalehetőségekért a munkavállalók piaci körülmények között versenyeznek. Az emberek egy csekély része be sem száll a versenybe, egy másik, igen jelentős része viszont igyekezete ellenére hozzá sem jut munkalehetőséghez. Azok egy része, akik nem jutnak munkalehetőséghez, regisztrált munkanélküliek lesznek, és azok részére a közösség ideig-óráig biztosítja a létezés anyagi fedezetének kisebb-nagyobb részét.

A közösség szüntelen társadalmi-politikai harcok eredményeképpen valamilyen mértékben szabályozza a munkaügyet és a munkapiacot, de elfogadhatatlan az a ma érvényes alapelv, hogy kiinduló pont a piaci törvények felsőbbrendűsége, a társadalmi igazságosság elvével szemben. A piaci törvények szentségének szószólói azt hirdetik, hogy a szabadjára engedett piaci folyamatok „előbb-utóbb” megtalálják a megoldást minden gazdasági és társadalmi problémára.

Ezekkel a nézetekkel lehet és kell vitatkozni, de most nem ez a legfontosabb feladat, hanem egy új komplex program megvalósítása, amely világos és reális célokat tűz ki.

A munka igazságos elosztása alapvetően társadalmi, és kevésbé gazdasági feladat. Jelentősége elsősorban abban van, hogy a piac mindenhatóságát hirdető, a társadalmi problémákat cinikusan elkenő felfogással szemben, az igazságosság eszméje jutna meghatározóbb pozícióhoz. Viszont nem elhanyagolható a gazdasági jelentősége sem, hiszen a munka igazságos elosztása lehetővé tenné a szociális kiadások nagy részének megtakarítását, így az adóterhek könnyítését.

Megoldható-e, és ha igen: hogyan a munka igazságos elosztása? A munka igazságos elosztása elvi, makrogazdasági szinten a lehető legegyszerűbb feladat. Ha a munkalehetőség össztársadalmi mennyiségét például munkanapokban megbecsüljük, és tudjuk a munkaképes lakosság számát, egy egyszerű számtani osztást kell elvégezni. A megoldás egy olyan munkahét kiszámítása, amely mellett mindenkinek jutna munka. A 19. és a 20. században a munkásság egyre rövidebb munkahétért küzdött, de ennek hátterében az emberibb élet szándéka állt. A 20. század végén és a 21. század elején több fejlett ország hozzákezdett a munkahét csökkentéséhez, 38, 37 vagy akár 36 órás munkahét bevezetéséhez, kifejezetten a munkanélküliség csökkentése szándékával. Ez a tendencia mostanában, a globalizáció korában súlyosbodó gazdasági problémák következtében, abszurd módon éppen a munkáltatók nyomására megtorpant, sőt vissza kezd fordulni. De mit bizonyít ez? Azt, hogy a mai politika erőtlenül áll a társadalmi igazságosság szolgálatában. Hiszen a rövidebb munkahét érvényesítése nem egy igazán „kemény feladat”. A nagy multi cégnek nem kellene feltétlenül a francia és a kínai munkahét bérköltségét úgy megtervezni és egybevetni, hogy figyelmen kívül hagyja a munkahét hosszát. Azt sem lehet megérteni és elfogadni, hogy a nagy multi számára hátrányos, ha 1100 munkást alkalmaz egy gyárában 36 órás munkahétben, mintha 1000-et 40 órás munkahéttel. E mögött tehát inkább közönséges tehetetlenség, és néhány kicsinyes szempont húzódik meg, ezért tekinthetjük szánalmasnak a mai politikát, amely nem képes ezzel megbirkózni. A valóságban számos további eszköz van a munka igazságos elosztása érdekében. A legfontosabb mechanizmusok:
- a törvényes munkahét egyezményes hossza,
- a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése,
- a fizetett szabadság rendszerének fejlesztése,
- a törvényben előírt tervszerű és felelős humánerő-politika.

A munka igazságos felosztása a feltétele annak, hogy a fejlődés valóban az, valóban pozitív folyamat legyen, és nem a társadalmi igazságtalanságok növelésének a motorja.

 

2. A munkalehetőségek őrzése és bővítése a gazdaság szüntelen fejlesztése révén biztosítható. Az igazi fejlődés viszont elsősorban a munkatermelékenységet növeli, ezért a formális „munkahelyteremtő” kedvezmények alacsonyabb munkatermelékenységű folyamatok extenzív bővítésére, tehát erőforrás-pazarlásra, sokszor manipulációra adnak alkalmat.
Határozott intézkedések lehetségesek és szükségesek a munkalehetőségek helyi megtartására. Ilyen lehet egy olyan rendelkezésre, amely megtiltaná a kisebb településeken a foglakoztatás szempontjából kiemelt üzemek bezárását. Ha a tulajdonosnak ilyen szándéka lenne, csak azt tehesse meg, hogy az üzemet kompletten, visszafejlesztés nélkül eladásra vagy bérlésre felkínálja nyilvános árverésen. Az árverés sikertelensége esetén az üzem tulajdon- vagy bérleti joga ingyen szálljon át a helyi önkormányzatra és/vagy a dolgozókra.

 A foglalkoztatás végső garanciájaként pedig olyan közhasznú foglalkoztató szervezeteket kellene létesíteni, amelyek visszautasítás nélkül mindenkit felvesznek részmunkaidőben, és amelyekre speciális jogszabályok vonatkoznak.

 

3. A munka megbecsülése azonos saját önmegbecsülésünkkel. A munka – a tudással, a teremtéssel és a felelősséggel együtt – az élet forrása, a legnagyobb emberi és társadalmi érték. A munka jog és kötelesség, egy életen át. Munkára, feladata ellátására már a legkisebb gyereket is szoktatni kell. 4-5 éves korban ünnepélyes avatással kellene tudatosítani a gyerekben azt, hogy már kötelességei vannak, és munkája van. Ezt a beavatást még több alkalommal meg kell ismételni, a felelősségek egyre magasabb köreibe vonva a fiatalokat. Mind a családoknak, mind a társadalomnak gondoskodnia kellene arról, hogy minden tanulás mellett a gyerek, majd a fiatal számára legyen ésszerű napi munkafeladat is.

A munkavégzést életre szóló jognak és kötelességnek kell tekinteni. Így az idősebb embereket sem foszthatjuk meg ettől. A társadalmi fejlődés mai szintjén a nyugdíjba kényszerítés már anakronisztikus intézmény. Ehelyett azt kell biztosítani, hogy a foglalkoztatás mértékére és munkaügyi jellegére időszakonként a családorvos fogalmazzon ajánlást. Ehhez az is kell, hogy minden szervezet és az állam gondoskodjon szeniorfoglalkoztatási lehetőségek megfelelő rendszeréről.

Budapest, 2008 június

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 37.

Barangolások Kínában

 K     R     M 

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023