VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Tanítások és technikák

EMDR

Test | Lélek | Szellem | Egészség | Erő | Bátorság | Tudás | Kompetencia | Öröm | Boldogság

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

...a mozgás olyan létezési mód, amely szükségképpen folyik az anyag lényegéből, ... az anyag saját energiája által mozog...

Paul-Henri d'Holbach francia filozófus (1723-1789)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETÚTMUTATÓ

Tanítások és technikák

EMDR

Ismertető | Mire jó? | Jelenlét Magyarországon | A Változó Világ bölcsességei | Ajánlott irodalom | Véleményed fontos!

 

   

Ismertető

   

 

 

 

 

 

 

Grof feltételezése szerint a személyes tudattalan élménykonstellációját képeznék, amelyek meghatározóak a személy érzelmi reakcióiban. A kondenzált élményrendszerek, nem szeparált traumatizáló események, hanem élménykonglomerátumok, összekapcsolódó traumatikus emléksorok, amelyek mélyén döntően testi érzeteket találunk. A kondenzált élményrendszerekben a legmeghatározóbb a születés traumája, mely testi megéléseken keresztül hívható elő, például transzlégzéssel. Francine Shapiro trauma és memória elmélete is adekvát módon alkalmazható a test-pszichoterápiás élményanyag megértéséhez, melyet eredetileg a Szemmozgásos Deszenzitizálás és Élményátstrukturálás (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) módszerére alapozva dolgozott ki.

A Szemmozgásos Deszenzitizálás és Élményátstrukturálás egy viszonylag új, és bizonyítékokon alapuló kutatásmódszertannal is vizsgált rendkívül hatékony pszichoterápiás módszer a traumatikus emlékek feltárására, és az ezek nyomán kialakult élményszerveződési minták és nem adaptív hiedelmek átstrukturálására, illetve a traumatikus eseményekhez kapcsolódó érzelmi feszültségek feldolgozására. A Shapiro által alkalmazott szemmozgásokat először Wilhelm Reich alkalmazta az általa kidolgozott karakteranalitikus vegeto – terápiájában9, mint úgynevezett szem acting-ot.

A szem-acting a csecsemő szemmozgásait utánozza, a csecsemőkori élményszintet hívja elő vagyis a szavakba nehezen önthető hangulatokat, homályos érzéseket, amelyek a beszüremlenek a páciensek érzelmi reakcióiba. Shapiro több modellt is kidolgozott az EMDR terápia során történő pszicho-fiziológiai folyamatok magyarázására, amelyek reichi actingok során előkerülő élményanyagot is magyarázhatja. Az Adaptív Információfeldolgozás Modell (Adaptive Information Processing), hasonlóan Grof elméletéhez az emlékek tárolásának a hálózatait írta le, amelyek kapcsolódnak egymással, ugyanakkor kapcsolódnak a legkorábbi hasonló emléknyomhoz, illetve az ebben tárolt emocionális tartalomhoz, mely a Felgyorsult Információfeldolgozás Modell (Accelerated Information Processing Modell) értelmében a korai traumatikus élményt feldolgozatlanul, eltorzult, mondhatni „nyers”, indulatteli formában tárolja, azaz úgy, ahogy a traumatikus esemény során megélésre került (beleértve a testi élményeket is), ami a terápia során verbális szintre emelhető, és átdolgozható. Shapiro 1987-ben elkezdett kutatási eredményeiről a Poszttraumás Stressz Zavar kezelésében hivatalosan 1989-ben számolt be először, ezért az EEPSSA képzésében az erre a szemmozgásra épülő pszichoterápiát EMAR-nak nevezik (Eye Movement Acting Reichien). Élményt nyújthat, ha a kliens/páciens ráismer arra, hogy ezek az. archaikus érzések, valahol mindig is jelen voltak a számára nehezen kezelhető érzelmi reakcióiban.

A szomato-pszichoterápiák bizonyos módszerei, beleértve a Reich nyomán kialakult technikákat Daniel Stern csecsemőkutatásaira alapozó elméletének keretében is konceptualizálhatók, hiszen ezek a módszerek a magszelfet és a bontakozó szelférzet élménytartományát vonják be a pszichoterápiába. Hasonlóképpen a testélménnyel dolgozó tánc és mozgásterápiák elméleti háttáreben is gyakran hivatkoznak Stern elméletére. A magszelf és a bontakozó szelférzet leginkább olyan érzéklet-modalitásokat jelent, amelyeket lehetetlen vagy nagyon nehéz szavakba önteni. Stern nyomán mondhatjuk, hogy a bontakozó önérzékelés – ami a későbbi, tudatos önreflexió alapja lesz – a test-, és mozgásának érzékelésére épül, vagyis a szelférzés első formája a test érzékelése. A magszelf érzethez feltételezünk egy magzati szelf-kezdeményt, ami a magzat méhen belüli elmozdulásainak és az önindította mozgásaiból származó kinesztéziás visszajelzéseknek összegzéséből ered, amihez a negyedik hónaptól megjelenő akusztikus/egyensúlyozási érzékleti működés, és a későbbiekben a többi érzékszervi működések is csatlakoznak. A magzati pszichében a mozgási-, és a hallási ingereknek van jelentős szerepe, és ez a szelf-kezdemény a saját testet egységes egészként éli meg. A születés élménye, vagyis annak a civilizált feltételek között kialakult formája mindenképpen tartalmaz traumatikus mozzanatokat és egyesek szerint a tudattalan életscirpt meghatározójává válik.

A szülést követően a csecsemő a gondozóival – a gyakoriság miatt kitüntetett helyen az anyával – interaktív kapcsolatban aktívan szervezi a szelf-másik tapasztalatát, amiben jelentős szerepet kap az érintés, a bőringer, ami így tovább differenciálja test-képzetét, amellett, hogy az érzékleti modalitások a csecsemőkor első szakaszában még globálisak, az ún. amodális percepció formájában jelennek meg. A preverbális/preszimbolikus korszak szelfélményei, olyan érzékletek és testérzetek, együtt a kapcsolódó bőr-érzékeléssel – amik vitalitás-affektusokként írhatók le a tapasztalás szintjén. Ennek megélését nagyban meghatározza a gondozó személy stílusa, a mód, ahogyan kezeli a csecsemő testét, például az etetés, a ringatás, a fürdetés, a tisztába tevés módja, ritmusa, és a gondozó hangszíne, dallama, lélegzetvétele. Az interakcióban a fiziológiás összehangolódás megvalósulása is interaktív, egymást kölcsönösen szabályozó, hangoló ami az implicit kapcsolati tudást képezi és a procedurális memóriában tárolódik.

Stern elmélete értelmében a verbalitás kialakulásával az élménymódban megjelenik a szaggatottság, amivel elvész az amodális percepción nyugvó áramlat-élmény (plénarité, azaz teljesség élménye Richard Meyer elméletében), vagyis létrejön a szakadék az elmondott és megélt között. Amikor a „test szavával” dolgozunk, lényegében ezt a szakadékot próbáljuk áthidalni, mintha a kliensben lévő csecsemővel folytatnánk dialógust, mivel a szelfmag-érzetek különböző szintjei egymás mellett tovább léteznek a teljes felnőttkoron át, így a verbalitás „kikapcsolásakor”, megszólíthatjuk a csecsemőt, és ez történik a zene, tánc, művészi kreativitással, a testtel és transszal dolgozó terápiákban, vagyis a szomato-pszichoterápiás módszerekben a fent vázolt preverbális emlékanyag szólítható meg, a vitalitás-affektusok, az archaikus alaphangulatok, érzelmek és indulatok.

 

 

AMTA

 

VÁLTOZÓ VILÁG 8.

Mozgás és egészség

 K     R     M 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   

Mire jó?

   
   

 

 A módszer két aspektusból tekintve is testorientált: egyik oldalról a munka-anyag a testérzet, amit a légzéstechnikával hívunk elő, és a gyermekkori emlékekhez kapcsolunk, másik oldalról pedig test-terápiás elem az is, hogy a terapeuta, vagy a segítő bizonyos kitüntetett pontjain a folyamatnak testi jelenlétével, ráhangolódással, érintéssel támogat. „Folyamatnak” nevezzük azt az időt, amit a kliens a transzban eltölt. A „folyamat” után verbális megosztás, feldolgozás is történhet mind csoportban, mind egyéni terápiában. Mielőtt a következő lépcsőfokra lépne a transzlégzést gyakorló, szükség lehet több ülésre/gyakorlásra azért, hogy szülő-komplexumának elfojtott és elfeledett emóciói feloldódjanak, mert csak ekkor válik alkalmassá a preverbális időszak átélésére, vagy még inkább a születésre való, testérzeteken keresztüli „visszaemlékezésre”.

 

   
   

Jelenlét Magyarországon

 

   

 

 

Egyesületünk kiképzett terapeutái gyakran csak elemeket, technikákat, módszereket használnak fel a szomato-pszichoterápiák gazdag eszköztárából, amelyket más módszerekkel ötvöznek (pl. Dr. Kállainé Harangi Rita és Dr. Buda László szomato-pszichoterápiás elemeket is alkalmaznak a pszichodráma csoportjaikban, illetve Kántor Árpád pedagógusoknak szóló tréningeken használ testorientált pszichoterápiás módszereket). Mások zömével test-pszichoterápiás módszereket alkalmaznak pszichoterápiás munkájukba. Másfél éve Fehér Pálma és Kecskés Beáta klinikai szakpszichológusok a pszichiátriai rehabilitációban, klinikai keretek között pszichotikus betegek részére, heti rendszerességgel, vezetnek csoportot szomato-pszichoterápiás szemlélettel és módszerekkel, figyelembe véve az egyes csoporttagok kórformáját és személyes teherbíró-képességét.

Indries Krisztián egyéni pszichoterápiába épített be reichi actinget, egy olyan kliensnél, aki nemi abusus áldozata volt. Ez a trauma megakadályozta a feljelentésben (elnémult) és hosszas gyógyszeres kezelésen esett át, ami nem oldotta fel testi intimitásra való képtelenségét. A szemmozgásos technikával előjöttek az élmény összetevői (gyakran testi érzetekkel asszociálva): tehetetlenség, kiszolgáltatottság, bénultság, majd a fájdalom érzése – ami kioldotta könnyeit. Ezután volt megközelíthető a korai élmény-réteg: pl. a kisgyermekkori erőszakos etetés kapcsán keletkezett gátoltság, amiből később az önmaga megvédésére való képtelenség alakult ki, a jogos önvédelem az elhagyatástól való félelemmel, halálfélelemmel sűrűsödött össze – és ezt már verbális szinten lehetett átdolgozni, átalakítani annak a képességnek a kibontakoztatásává, hogy képes felnőttként megvédeni magát. Ebben a folyamatban a szemmozgások katalizátorként működtek.

Már Groddeck is úgy vélekedett, hogy a légzés az ősvalami közvetlen nyelve. „Megszületni, annyi, mint belépni az egyetemes pulzálásba, ami az élet. És amit a légzés manifesztál bennünk.” A módosult tudatállapottal való munkájában Tornyossy Mária a „vivation”-nak nevezett légzéstechnikát használja, ami mellőzi a hiperventillációt, és a kilégzést ellazítottan tartja, így megőrzi a tiszta tudatosság állapotát. Tornyossy Mária légzéstechnikára építő transzrelaxációs módszere, jelentős elméleti és módszertani újításnak számít, a transz segítségével a testérzeteken keresztül közelíthető meg az emocionális szféra. A „holotróp”-légzés sokkal intenzívebb, mint Tornyossy módszere,, ott mind a belégzés, mind a kilégzés forszírozott, és ezzel valószínűleg az ősibb emóciókat stimulálja.

Tornyossy Mária 2007-es tanulmányában a transzlégzés jungi elméleti keretbe való elhelyezését javasolta, mivel Jungnál is, és a transzlégzésnél is a terápiás közelítés első lépése egyaránt a szülő-komplexus feldolgozása, és a klinikai tapasztalat azt mutatja, hogy a feltáró terápiák legtöbbjében ez a tematika jön elő spontán. A szülő-archetípussal való munka lényege, hogy a szülőkkel kapcsolatos negatív emóciókat feloldjuk/átdolgozzuk és ezután felszámoljuk a kliens fölött gyakorolt kontrolljukat. A transzban a testi élményekben kódolt élmény-modalitásokkal is dolgozva feloldható a neheztelés és a félelem a megbocsátás és elengedés támogatásának segítségével, a későbbiekben a születés élmény emlékeinek előhívásával foglalkozunk, ahol már pozitív szülőképpel számolunk, miután helyreállítottuk a szülő-archetípussal való kapcsolatot, és ezután megélhető a személyes szabadság, mint a felelősségteljes kompetencia forrása.

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Melvil Brooks: A gyógyító zene, 1999

* * *

Benesch, Horst: Kopogtass az egészségedért!, 2007

Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája, 2002

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hellinger, Bert: Felismerni, ami van, 2002

Jongeward, Dorothy; James, Muriel: Born to Win, 1978

Lovelock, J. E.: Gaia, 1987

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

 

Tanítások és technikák – Egy jobb világért

Ájurvéda

Bowen technika

Böjt

Coaching

Családfelállítás

Csi-kung golyók

 

EFT

EMDR

Fókuszálás

Gaia

Gestalt

Iskolai masszázs

 

Kineziológia

Krav Maga

Masszázs

Meditáció

Neurálterápia

Nudizmus

 

Relaxáció

Tűzön járás

Zeneterápia

 

Az Életútmutató

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

A Mester beszélgetései

Az ember vándor

Az Élet projekt

1001 tanács

Az Életiskola

A tíz alapigazság

 2    3   4   5   6   7   8   9   10

Az alapok

Jobb világ

Rossz világ

Nyitott ajtók

A munkához való jog

A büntetőjog humanizálása

Erőszakmentes világért

 

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024