VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Európai Unió pénzügyi rendszere

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az álmok mindig a hatékony pragmatizmus mozgatórugói voltak.

Jacques Delors

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

35.

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ

PÉNZÜGYI RENDSZERE

Írta Hetényi Géza, Hünlich Csilla, Mocsáry Péter

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Az EMS-válságtól az euró bevezetéséig

 

A sikeresen induló mélyebb integrációt azonban megtorpanásra késztette az 1992 szeptemberében kitört EMS-válság. Júniusban a dán népszavazás elutasította a Maastrichti Szerződés ratifikálását, és ezzel megkérdőjeleződött az EMU jövője is. Ilyen körülmények között a még nem megfelelően szilárd gazdasági háttérrel rendelkező olasz líra árfolyam-lebegtetési sávjának 6%-ról 2,25%-ra történő csökkentése hatalmas mértékű spekulációkra adott lehetőséget. Nem kedvezett az eseményeknek az a tény sem, hogy a rendszer vezérvalutájának számító német márka is épp gyengélkedett az újraegyesítés okozta pénzügyi terhek miatt, így a Bundesbank segítségére sem igen számíthattak a válságban leginkább érintett valuták. Az egyesítés igen sokba került, a keleti országrészben kínálkozó kedvező befektetési feltételek megnövelték a hiteligényeket, a béremelések hatására emelkedett az inflációs ráta (az ország nyugati felében 4.3%, a keletiben 6.5%). A Bundesbank a monetáris politika szigorítása mellett döntött és felemelte a kamatlábakat. Ez, valamint a dollár árfolyamának esése a nemzetközi piacokon megnövelte a márka iránti keresletet, ezzel egyidőben a gyengébb valuták tömeges eladását eredményezve.

Az események következményeként számos ECU-höz kötött valuta árfolyama a lebegési szint alá süllyedt. Az egyes tagállamok – néha önkényes – devizapiaci és kamatpolitikai beavatkozásai (intervenciói) nem mindig tartották szem előtt a többi tagország monetáris érdekeit, így a rendszer első megingásaira adott válaszok sok esetben csak tovább súlyosbították a helyzetet. Az ERM szétesésével fenyegető mintegy egy évig tartó válság egyenlege gyászos: az angol és az ír fontot, a spanyol pesetát, a portugál escudót és az olasz lírát jelentősen leértékelték, Nagy-Britannia és Olaszország kiléptek az ERM-ből és komoly nehézségekkel kellett szembenéznie a dán, a svéd és a norvég koronának, a francia és a belga franknak, valamint a finn márkának is. A további spekulációs nyomás kivédésére 1993 augusztusától 2,25%-ról 15%-ra kiszélesítették az árfolyam-ingadozási sávot. Nem elhanyagolható következmény az sem, hogy Nagy-Britanniához hasonlóan, az elutasító népszavazás hatására, Dánia is biztosította magának a kiszállási (opt out) jogot, azaz csak a nemzeti parlament jóváhagyásával léphet majd be az EMU harmadik szakaszába.

A válság egyik legfontosabb tanulsága, hogy csupán az árfolyam-ingadozási sávok szűkítésével nem valósítható meg a monetáris unió. Feltétlenül szükség van az unióban résztvevő gazdaságok egyensúlyára, minél nagyobb közeledésére, azaz a reálfolyamatok konvergenciájára és természetesen mindezek hitelességére. Ilyen értelemben a szerződésben meghatározott konvergencia- (vagy maastrichti) kritériumok csak nominális jelzőszámok, amelyek ugyan tükrözik egy gazdaság aktuális állapotát, de nem mondanak semmit a gazdaság fejlődési irányáról. Az EMS-válság tapasztalata is hozzájárult ahhoz, hogy az EMU-ra való felkészülés során a későbbiekben rugalmasabban kezelték ezeket a kritériumokat. Abban a döntésben is közrejátszott a válság tapasztalata, amely a monetáris unióba való belépést csak a megfelelően konvergáló tagállamok számára tette lehetővé.

 

Felkészülés az EMU harmadik szakaszára

 

A nehézségek ellenére 1994. január elsején a terveknek megfelelően kezdetét vette az EMU megvalósításának második szakasza és megalakult az Európai Monetáris Intézet. A monetáris politikák összehangolásáért korábban felelős jegybankelnökök bizottsága ezzel megszűnt és átadta feladatait az EMI-nek. Ez utóbbi – noha továbbra sem határozhatta meg az Európai Unió monetáris politikáját és devizapiaci intervenciókat sem hajthatott végre – két feladattal szembesült: egyfelől erősítette a jegybankok közötti együttműködést és a monetáris politikák összehangolását, másfelől előkészítette az ESCB felállítását, működési kereteinek kialakítását, kidolgozta a közös és egységes monetáris politika eszköztárát és mechanizmusait és előkészítette az EMU harmadik szakaszára tervezett közös pénz bevezetését.

A három új taggal bővült Európai Tanács 1995. decemberi madridi ülésén az állam- és kormányfők döntöttek a közös valuta bevezetésének és a pénzcsere lebonyolításának ütemtervéről, valamint arról, hogy az új pénz neve nem ECU, hanem euró lesz. Ez utóbbi döntéssel is a közös pénz nemzetek feletti voltát kívánták hangsúlyozni, hiszen a korábbi elnevezés – noha alapvetően rövidítés – egy középkori francia pénz neve is volt egyben. A már meglévő menetrend ellenére csak egy évvel később, a dublini csúcson dőlt el véglegesen, hogy az EMU harmadik szakasza 1999. január elsején kezdődik meg. Ez az eurót bevezetni kívánó tagállamoktól megkövetelte, hogy 1997. január elsejét követően már semmilyen árfolyam-kiigazító lépést ne tegyenek. A dublini csúcs másik fontos döntése a Stabilitási és Növekedési Egyezmény (angolul: Stability and Growth Pact – SGP) elfogadása volt, amely a harmadik szakasz kezdetét követően az abban részt vevő gazdaságok hosszú távú stabilitását volt hivatott biztosítani.  Mindeközben nagy erővel folytak az előkészületek az EMU harmadik szakaszának beindításához. 1996 végén bemutatták a nagyközönségnek az új euró érméket és bankjegyeket. 1997 júniusában az amszterdami Európai Tanács elfogadta az euró-térség és a többi tagállam monetáris és árfolyam-kapcsolatát rögzítő, az EMI által kidolgozott új árfolyam-mechanizmust, az ERM-II-t.

Az 1998-as év folyamán az Európai Bizottság és az Európai Tanács megalkotta az összes szükséges közösségi jogszabályt, amelyek az euró bevezetésének gyakorlati és technikai részleteit szabályozzák, valamint ezzel egyidejűleg véglegesítették a bankjegyeket és az érméket. A tagállamok 1998. február 28-ig elkészítették végleges 1998-as költségvetésüket és ezzel egy időben megadták végleges mutatóikat a konvergencia-kritériumokra vonatkozóan. Ezt márciusban a Bizottság és az Európai Monetáris Intézet értékelte, és ennek alapján a Bizottság ajánlást terjesztett a Tanács elé arról, hogy mely országok részvételét javasolja a közös európai fizetőeszköz létrehozásában. Április 29-30-i plenáris ülésén az Európai Parlament véleményezte a Bizottság konvergencia-jelentését és ajánlását, majd május elsején a Pénzügyminiszterek Tanácsa mindezek alapján megtette saját javaslatát az első körben résztvevő országok köréről.

  Május 2-án reggel a Parlament plenáris ülése másodszor is, immár végső javaslatot tett saját Gazdasági és Monetáris Bizottságának szóbeli előterjesztése alapján, a pénzügyminiszterek javaslatának ismeretében. Délután a rendkívüli Európai Tanács a konvergencia-jelentések alapján úgy vélte, hogy a konvergencia-kritériumokat dinamikusan értelmezve 11 ország – Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország – teljesítette a közös pénz 1999. január elsején való bevezetéséhez szükséges feltételeket. Nagy-Britannia és Dánia a Maastrichti Szerződésből fakadó jogával élve egyelőre nem kívánják bevezetni a közös pénzt. Svédország számára ugyan nincs biztosítva a kimaradás joga, de mivel a svédek nem vettek részt az árfolyamrendszerben, formálisan nem teljesítették a maastrichti kritériumokat, így Svédországban sem került bevezetésre a közös európai valuta. Görögország mind az infláció, mind a hosszú távú kamatlábak, mind a költségvetési deficit tekintetében túllépte a megengedett határértéket. A döntés mindenképpen történelmi jelentőségű a Közösség történetében, hiszen először alakult ki a “többsebességes Európa”, amikor a tagállamok egy csoportja szorosabb integrációt valósít meg, mint a többiek.

A kihívást valójában az államadósság arányának megítélése jelentette, ezt a feltételt ugyanis csak Németország és Franciaország teljesítette, de a dinamikus értelmezés következtében elegendő volt az adósságállomány folyamatos csökkenéséről bizonyságot adni. Az árfolyam-spekulálások elkerülése érdekében megállapodás született arról, hogy az akkor érvényben levő kétoldalú közép-árfolyamok képezik majd az alapját a december 31-én megállapításra kerülő, visszafordíthatatlanul rögzített kereszt-árfolyamoknak.

Május 2-án a pénzügyminiszterek megállapodtak abban is, hogy az euró árfolyama milyen módon kerül rögzítésre, megtörtént az ECB és a ESCB felállítása, a pénzcseréhez szükséges törvényi keretek és módosítások elfogadása. Ekkor kezdődött az euró bankjegyek és -érmék nyomása és elindult az új információs-kommunikációs kampány, amelynek célja a pénzcserére való felkészülés elősegítése volt, különös tekintettel a pénzügyi és bankszektorra. Brüsszelben hosszas huzavona után sikerült megállapodni az Európai Központi Bank vezetőjének személyéről, így először a Európai Monetáris Intézet eddigi vezetője, a holland Wim Duisenberg látja el a posztot, akit (a posztért folytatott versengésben riválisa) a francia jegybank kormányzója, Jean-Claude Trichet követ majd. A javaslat a tagállamok (elsősorban Németország és Franciaország) közötti sajátos kompromisszum eredménye: ha már Frankfurt lett az ECB székhelye, illendő lett volna francia elnököt választani az élére, így azonban csak az eredetileg nyolc évre kinevezett elnök úriemberségére van bízva, hogy félidőben átadja helyét utódjának. Az intézmény maga, azaz az ECB és a többi tagállam jegybankjai által alkotott ESCB 1998. június elsejével kezdte meg működését, és ezzel egyidőben az EMI beteljesítette küldetését és felszámolásra került. Az ECB/ESCB mindenek előtt a stabilitás megőrzését hivatott biztosítani, de feladata az egységes monetáris politika meghatározása és kialakítása, az árfolyam-politika, a tagállamok nemzetközi tartalékainak őrzése és kezelése, valamint a pénzforgalmi rendszer működésének biztosítása. Az ESCB-ben természetesen részt vesznek az EMU harmadik szakaszából egyelőre kimaradó országok jegybankjai is, noha természetesen nem ugyanolyan jogkörrel és kötelezettségekkel, mint az euró-övezet jegybankjai. Cserébe viszont egyelőre szuverénen dönthetnek monetáris és árfolyamon-politikájukról.

1999. január elsején 11 tagállam részvételével kezdetét vette a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza, azonban az euró-zónán egyelőre kívül rekedt országok számára folyamatosan fennáll a lehetőség, hogy csatlakozzanak. A csatlakozásról való döntés alapját az évente ismétlődő konvergencia-jelentések adják, melyek évről évre felülvizsgálják az adott ország gazdaságának állapotát a konvergencia-kritériumok alapján. Az elkövetkező években várhatóan mind a négy kimaradó csatlakozni fog az euró-övezethez, Görögország már 2001-től szeretné ezt megtenni.

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

A pénz világa

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2021