VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Hasznos tudnivalók

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Menj, létesíts jó közigazgatást: gyógyítod vele fájó szívemet!

Tu Fu

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Hasznos tudnivalók

A-tól Z-ig

~ C ~

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

   

 

 

 

C

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

 

 

 

 

Carroll, Lewis (Charles L. Dodgson író álneve [1832–1898]) Egy angliai segédlelkész 11 gyermeke közül a harmadik, a négy fiú közül a legidősebb. A sors élénk fantáziával áldotta, kiskorától játékokat talált ki testvérei szórakoztatására, 12 évesen pedig már szabályos családi folyóiratot szervezett (a fennmaradt számokat teljes egészében ő írta). Nehezen viselte az iskolát, főleg a veleszületett félénksége, de a bizonyára nem ritkán elszenvedett durvaság miatt is. Több betegségen átesett, fél fülére meg is süketült. Egyetemre került, ahol igen szép eredményeket ért el matematikából. Ezzel nem csak életre szóló foglalkozást talált, de életre szóló ösztöndíjat is kapott egy alapítványtól. Ennek feltételei miatt választania kellett a – házasságot is engedélyező – papi hivatás és az agglegény tanári státusz között. Ez utóbbit választotta és talán ezért a gyerekek iránt érzett nagy és őszinte szeretet jellemezte életét, illetve későbbi írói munkásságát is. Néhány tankönyv és ismeretterjesztő mű mellett, több kötetet állított össze Alice kalandjaival, amely azóta is töretlenül a gyerekek egyik legkedvesebb olvasmánya. Ezeket az írásokat nem csupán furcsa, néha rejtélyesnek tartott humora, de bájos didaktikájuk teszi különösen értékessé.

Cicero (i.e.  106 – i.e. 43) római író és tudós, a retorika megújítója, az első modern értelemben vett közíró. Gazdag család gyermekeként Itália és Görögország legjobb intézményeiben nevelkedett. Kezdetben katonai, majd államigazgatási és pénzügyi pályára lépett, komoly politikai harcokba is belebonyolódott, általában a köztársasági eszmék és intézmények védelmében. Tehetsége és törekvése ellenére a szűkebb római elit soha nem fogadta be igazán. Igen viszontagságos életére az vetett véget, hogy egy szerencsétlen elszólás után az akkori triumvirátus elfogadta és kivégezte, fejét és kezét  a római Fórum szónoki emelvényére tették ki közszemlére. Cicero élete során megszámlálhatatlan – többnyire igen híressé vált és sokszor idézett – beszédet tartott, annál is több levelet írt – ezek többsége úgyszintén közkézen forgott --, és igen sok filozófiai, politikai, jogi, retorikai stb. művet alkotott. Ezek mennyisége és témagazdagsága ma is elképesztő. Kritikusai sem, de maga Ciceró sem állította soha, hogy eredeti műveket alkotott. Könyvkiadójának azt írta (a neki címzett és fennmaradt 416 levél egyikében): ”Átiratok ezek; én csak a szavakat adom hozzájuk, ezekben nem szenvedek hiányt.” Célja kimondottan az volt, hogy egy hatalmas filozófiai enciklopédiába foglalja össze az ókor tudását, párbeszédes formát használva. E nagy ívű vállalkozást ugyan nem fejezhette be, de ezzel együtt Róma, sőt egész Európa neki köszönheti filozófiai szókészletét. Tőle származik a mondás: „Fegyverzaj közepette hallgatnak a törvények.”

Cirill „A filozófus” (827-869) és Metód (825-884) – hittérítő, filozófus és korai humanista, a szlávok által használt ábécé megalkotója. A két görög származású testvér jómódú thesszaloniki családban született. Cirill (eredetileg Konstantin) rendkívül élénk és tehetséges fiatal ember, aki hittérítésre vállalkozott hol az arabok, hol a fekete-tenger melléki kazárok körében, később filozófiát tanított a konstantinápolyi pátriárkatus iskolájában. Metód apát lett egy görög kolostorban. 862-ben Nagy-Morvaország fejedelme hittérítőket kért Konstantinápolytól. A bizánci császár és a pátriárka Cirill és Metód kiküldését határozta el. A két testvér munkájuk során igen hamar eljutott ahhoz a korukban merész meggyőződéshez, hogy a hitet és a vele együtt közvetített műveltséget csak az emberek élő nyelvén, a közlendő megértésen keresztül lehet közkinccsé tenni. Ezért megalkottak egy, főleg a korabeli bolgár nyelvre épülő ábécét és írásbeliséget, amelyet a legtöbb szláv területen értettek, és a későbbiekben általánosan használták. Erre lefordították a bibliát és a bizánci liturgiát, ami szinte eretnekség számba ment mind a keleti, mind a nyugati keresztény egyház szemében.  867-ben a testvérek elfogadták I. Miklós pápa meghívását Rómába, ahol meg kellett védeniük humanista nézeteiket a népek szabad nyelvhasználatáról. Bár nagyon sokan, főleg német főpapok felforgató és eretnek nézetekkel vádolták, az időközben trónra lépett II. Adorján pápa melléjük állt, és hivatalosan is jóváhagyta a szláv liturgiát. Az így sem izgalmaktól és zaklatásoktól mentes római tartózkodás alatt meghalt Cirill, Metódot viszont a pápa már saját legátusaként és sirmiumi érsekként küldte vissza, akihez egész Morvaország tartozott. Ennek ellenére feladata nem lett könnyebb. Rosztiszlávot unokaöccse Szvatopluk követte, aki nem támogatta Metódot. Így német papság elfogta és bántalmazta Metódot, akit később VIII. János pápa közbeavatkozása nyomán engedtek szabadon. Metód kényszerült, hogy a keleti egyháztól is kérjen segítséget, ezért 882-ben Konstantinápolyba utazott, ahol váratlanul meghalt. Utódja elüldözte Cirill és Metód tanítványait és követőit, nem sokkal később pedig V. István be is tiltotta a szláv liturgiát. Ennek ellenére a két testvér által alkotott, ma óegyházi szláv nyelvként ismert írásbeliség elterjedt a kijevi Oroszországba, Csehországba, Lengyelországba, Horvátországba, Bulgáriába és a többi balkáni szláv nép körében, megalapozva azok saját nyelvi fejlődését és írásbeliségét. A két testvér állhatatos munkássága és elszánt humanizmusa, Cirill számos műve mély és máig ható hatást fejtett ki, különösen a szláv világban. A keleti egyház már nem sokkal haláluk után kanonizálta, a katolikus egyház pedig 1880-ban avatta őket szentté.

Ciprus – Sziget a Földközi tenger keleti részében. Ez egyben a Ciprusi Köztársaság területe, amely 2004 május 1-től tagja az Európai Uniónak.

Civil szervezete A magyarországi civil szervezetek teljes és viszonylag napra kész névjegyzéke megtalálható az Országos Bírói Hivatal weboldalán. A névjegyzék a 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése szerint közhiteles.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

 

 

Cs

 

 

 

Csendháborítás – A köztudat úgynevezett csendrendeletnek ítéli azt a szabályt, amely régen a lakóházak házirendjében volt megfogalmazva, miszerint 22.00 órától 6.00 óráig mások nyugalmát zavaró zajokozás nem kelthető. A szabálysértési rendelet szerint, aki lakott területen, az ott lévő épületekben vagy az ahhoz tartozó telken, illetve tömegközlekedési eszközön indokolatlanul olyan zajt okoz, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, szabálysértést követ el. Ide tartozik a tiltott helyen történő zajokozás, valamint a kisipari tevékenység során a megengedett zajterhelési érték túllépése is. Indokolatlannak minősül minden zajokozás – időkorlátok nélkül – amely valamilyen tevékenységnek nem szükségszerű velejárója és ami kellő gondossággal elkerülhető. A szabálysértés bármely napszakban elkövethető. Amennyiben a cselekmény a „mások nyugalmának megzavarását” túllépi, garázdaságként értékelhető.

Cserbenhagyás – A KRESZ és a büntetőjog egyaránt előírja kötelezettségként, hogy a balesetben részes jármű vezetője köteles meggyőződni arról, hogy a baleset során valaki megsérült-e, avagy az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e. Így tehát a balesetben érintett járművek vezetői kötelesek a baleset helyszínén megállni és eleget tenni az említett előírásoknak. Természetesen ezen túlmenő kötelezettségeket is előírnak a jogszabályok.

Csoportos beszedés - Közműdíj, kölcsön törlesztésére vagy más hasonló havi rendszeres fizetési kötelezettség teljesítésére alkalmazott fizetési mód. A jogosult az ügyfél írásbeli megbízása alapján minden hónap meghatározott napján megterheli a megbízáson megjelölt számlaszámot az esedékes összeggel.

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

  

 

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

 

X

Hirdetés X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Változó Világ Extra

E 001 Dac a végtelennel

VVE 002 Most, valamikor

VVE 003 Apeva 2017

VVE 004 Apeva 2018

VVE 005 Sose búcsúzz

VVE 006 Apeva 2019

VVE 007 Juliádák

VVE 008 Apeva 2020

VVE 009 Az Életútmutató

VVE 010 Apeva 2021

VVE 011 Levelek Kínából

VVE 012 Apeva 2022

VVE 013 Halljad, világ

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

  

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023