VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Innovációs lexikon

Kutatás | Fejlesztés | Innováció | Tudományok | Humánerő | Jog | Életmód | Kultúra | Gazdaság | Fejlesztéspolitika

 

Egyéni keresés

 

A lángész: egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék verejték.

Thomas Edison

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

INNOVÁCIÓS LEXIKON

~ E ~

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

Az EU pénzügyi rendszere

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 51.

Az EU intézményei

 K     R     M 

 

 

 

ÉAOP – Észak-Alföldi Operatív Program

ÉARFT – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

ÉARFÜ Kht. – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

EGK – Európai Gazdasági Közösség

Egyesült Királyság – Az Európai Unió egyik tagországa, 1973 óta

Egységes Európai Okmány (Single European Act) Az 1987-ben ratifikált Egységes Európai Okmány kiegészítette és módosította a Római Szerződéseket, számos területen kibővítette a Közösség hatáskörét és finomította döntéshozatali eljárásait. Az együttműködési eljárás keretében minősített többségi szavazással történő döntéshozatal bevezetése az – egységes piac kiteljesítésének egyik alapvető igénye volt. Míg a politikai figyelem középpontjában az egységes piac célkitűzése állt, az Egységes Okmány megteremtette az 1970 óta fejlődő európai politikai együttműködés jogi alapjait. A Maastrichti Szerződés az Egységes Európai Okmánnyal megkezdett elmélyülési folyamat folytatása.

EH – Ellenőrzési Hatóság

EHA – Európai Halászati Alap

EIB – Európai Beruházási Bank

EMOP – Észak-Magyarországi Operatív Program

EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

ENSZ-EGB – ENSZ Európai Gazdasági Bizottság

EPO (European Patent Office) – Európai Szabadalmi Hivatal

ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap

ESDP (European Spatial Development Perspective) – Európai Területfejlesztési Tervek

EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

ENSZ-EGB – ENSZ Európai Gazdasági Bizottság

ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students)Felsőoktatási intézmények közös szakmai együttműködését és hallgatócserét elősegítő multilaterális EU program a SOCRATES programon belül.

ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap

ESDP – European Spatial Development Perspective (Európai Területfejlesztési Tervek)

ESZA – Európai Szociális Alap

Észtország – Az Európai Unió egyik tagországa, 2004 óta

Európa az iskolában (Europe at School)Az UNESCO és az Európa Tanács mozgalma iskolák részére, európai stúdiumok és tanórán kívüli tevékenységek bevezetésére.

Európai Bizottság (European Commission)Az Európai Unió döntéselőkészítő, javaslattevő, s bizonyos esetekben végrehajtó, illetve végrehajtást ellenőrző szerve. A bizottság szó egyaránt vonatkozik a miniszterekhez hasonló tárcákkal rendelkező, a nemzeti kormányoktól és a Tanácstól függetlenül tevékenykedő, ún. biztosokból álló, jelenleg 20 fős politikai testületre, valamint az irányításuk alatt álló mintegy 20 000 fős hivatalnoki kar egészére. A Bizottság feladata a közösségi érdekek és a közösségi politikák megtestesítése.

Európai iskolák (european schools)Az európai együttműködési programokban részvevő, az integrációs folyamatokban kiemelkedő szerepet játszó intézmények.

Európai Képzési Alapítvány (European Training Foundation – ETF)1995. január 1-jén létrejött, torinói székhelyű EU-ügynökség, amely a külső országokkal való oktatási együttműködés fejlesztését szolgálja. Feladata a szakoktatási és képzési reform támogatása a partnerországokban (azok az országok, amelyek jogosultak a PHARE a TACIS vagy a MEDA programok támogatásaira), az EU tapasztalatainak átadása, a Tempus program gyakorlati támogatása, valamint az EU és a partnerországok szakoktatási és képzési együttműködésének javítása.

Európai Központi Bank (European Central Bank)Az unió központi bankja, amely 1998. óta működik. A közös valuta bevezetésével az unió monetáris politikájának formálója. 

Európai MegállapodásokA kelet-közép-európai országokkal megkötött társulási megállapodások elnevezése. A hagyományos társulási megállapodásoktól eltérően célként tartalmazzák a társulási viszonyt létesítő országok későbbi csatlakozását. A Magyarországgal kötött Európai Megállapodás 1994. február 1-én lépett hatályba. A megállapodás célja az ipari termékek szabad kereskedelmének megteremtése, a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő-áramlás, valamint a letelepedés fokozatos liberalizálása és együttműködési célok megvalósítása egyéb területeken. A megállapodást, hatályba lépése óta több alkalommal módosították. 

Európai Parlament (European Parliament – EP)Az EU közvetlenül az állampolgárok által választott képviselőtestülete, amelynek jelenleg 626 tagja van, akik nemzetközi pártfrakciókba csoportosulva látják el munkájukat. Az Európai Parlament nem az EU fő törvényhozó szerve, mivel jogalkotó, döntéshozó szerepe korlátozott.

Európai Szociális Alap (European Social Fund – ESF)Az EU strukturális alapjainak egyike, amelyet 1958-ban szociális feladatot ellátó közösségi alapként hoztak létre. Fő célja a munkanélküliség elkerülése érdekében a munkavállalók átképzésének, a változásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása. Az Alap eredeti célja szerint csak kiegészítője a tagállami támogatási rendszereknek.

Európai Tanács Az EU-tagállamok állam és kormányfőinek évente legalább kétszer ülésező testülete. A csúcsértekezletre minden elnökségi időszak végén kerül sor, rendkívüli üléseket pedig egy-egy konkrét eset megvitatására hívnak össze. A Tanács nem rendelkezik formális jogosítványokkal, mégis ez a testület hozza a legfontosabb politikai és stratégiai döntéseket.

Európai UnióAz európai integráció szervezeti kerete, amelyet a Maastrichti szerződés hozott létre 1993. november 1-jével. Az Európai Unió három pilléren nyugszik. Ezek: az Európai Közösség, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a bel-és igazságügyi együttműködés. Az Európai Unió 15 tagországból áll: Ausztria, Finnország, Svédország, Franciaország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország, Belgium, Hollandia, Dánia, Luxemburg, Németország, Olaszország. Az Európai Unió egyelőre nem jogi személy, az Európai Közösségek (EK, Montánunió, Euratom) intézményeit használja tevékenysége során.  

Európai Unió Tanácsa (Council ot the European Union)Az EU fő döntéshozó szerve, a jogalkotás elsődleges, de nem kizárólagos felelőse. Kormányközi alapon működő testület, ülésein a tagállamok kormányképviselői, általában miniszterei vesznek részt. A Tanácsot szokás ezért Miniszterek Tanácsaként is emlegetni. Mivel összetétele a napirend és a megoldandó problémák szerint alakul, a Tanácsot meg szokták különböztetni aszerint, hogy mely miniszterek találkozójáról van szó. Az ún. szektorális Tanácsok, a különböző szakminiszterek testületei foglalkoznak a különféle szakkérdésekkel (pl. mezőgazdaság, gazdasági és pénzügyek, környezetvédelem stb.). Kiemelt szerepet tölt be a Külügyminiszterek Tanácsa, az ún. Általános Ügyek Tanácsa (General Affairs Council), amely a politikailag érzékenyebb, illetve átfogóbb kérdésekkel foglalkozik, és sokszor a szektorális Tanácsok fellebbviteli fórumaként működik. A Tanács munkáját segítik, illetve készítik elő az ún. tanácsi munkacsoportok, illetve a COREPER, valamint a Tanács saját apparátusa, a Főtitkárság, amelynek élén főtitkár áll.

EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) – Európai Közösségek Statisztikai Hivatala

EURYDICEAz 1980-ban létrehozott EURYDICE az EU információs hálózata, amely lehetővé teszi a nemzeti és közösségi hatóságok számára, hogy kérdéseket és válaszokat fogalmazzanak meg egymásnak, így Európa nagyban eltérő oktatási rendszereiről egy alapvető információtárat alakítsanak ki.

EWC – Európai Hulladék Katalógus EWC-kódok

ExternalitásEz annak feltételezése, hogy a tevékenységek egy részével kapcsolatosan a költségek és a hasznok a partner országokban is megjelennek, ami megfelelő ellenőrzést és kompenzációkat igényelhet.

 

 

 

Innovációs Tér

kiemelt oldalai

Az innováció

Kreativitás

Innovációs lexikon

Innovációs Útmutató és Címtár

Cégmutató

Felhívások

További tudásterek a Változó Világban

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Interjúk

Az Új Szavak Lexikonja

Görög istenek

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

A Számok Enciklopédiája

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

INNOVÁCIÓS LEXIKON

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023