VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Innovációs lexikon

Kutatás | Fejlesztés | Innováció | Tudományok | Humánerő | Jog | Életmód | Kultúra | Gazdaság | Fejlesztéspolitika

 

Egyéni keresés

 

A lángész: egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék verejték.

Thomas Edison

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

INNOVÁCIÓS LEXIKON

~ J ~

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

Az EU pénzügyi rendszere

 K     R     M 

 

 

 

Jankó Pál (Tata, 1856. jún. 2. – Konstantinápoly, 1919. márc. 17.): zongoraművész, akusztikus és feltaláló. Bécsben H. Schmitt és Bruckner tanítványa. Ezenkívül technikai főisk.-t végzett és a berlini egy.-en matematikát is tanult. H. Ehrlich zongoratanítványa volt. 1882-ben új zongoraszerkezetet talált fel (~-klaviatúra), mely hat terasszerűen egymás fölé helyezett és nem ugyanazon a hangon kezdődő billentyűsorból áll. A klaviatúra nemcsak az oktáv fogását rövidíti egyötödére, hanem új hanghatásokra is módot ad (pl. kromatikus glisszandók). Zongorájával hangversenykörutakat tett, többen komponáltak az új hangszerre és 1905-ben Bécsben ~-egyesület alakult, 1906-ban a berlini Scharwenka konzervatóriumon megkezdték a ~-féle klaviatúrán való játék tanítását is, komolyabb elterjedést mégsem ért el, 1892-től Konstantinápolyban élt mint az állami dohányjövedék tisztviselője. – M. Az önoktatás módszere a Jankó-zongorán (Zenealap, 1888); Mitteilungen über die Janko-Claviatur (Wien, 1890); Über mehr als 12 stufige gleichschwebende Temperaturen (Beiträge zur Akustik u. Musikwissenschaft, 1901). – Irod. Weisshappel: a J.-klaviatúra (A Zene, 1931. 2. sz.); A Jankó-féle kromatikus lépcsőzetes billentyűsor (A Zene, 1931. 2. sz.); W. Rehberg: J. P. klaviatúrája (A Zene, 1934. 10. sz.); J. P. (Élet és Tud., 1955. 11. sz.)

Jedlik Ányos István (Szimő, 1800. jan. 11. – Győr, 1895. dec. 13.): természettudós és feltaláló, bencés szerzetes, a kísérleti fizika kiváló művelője és oktatója, egyetemi tanár, az MTA tagja (r. 1858, t. 1873). Bölcsészeti tanulmányait 1818–20-ban a rend győri líceumában végezte, majd a pesti tud.-egy.-en 1822-ben doktori oklevelet nyert. Tanári működését 1825-ben a győri gimn.-ban kezdte, majd a következő évben a győri líceum fizika tanszékén folytatta. 1831-től 1839 végéig a pozsonyi kir. ak., 1840-től 1878-ig a pesti tudományegy. tanára. Hazafias magatartása miatt a szabadságharc bukása után csak nehezen igazolták. 1863–1864-ben az egy. rektora. 1878-ban 53 évi tanári működés után vonult nyugalomba. Munkásságának első szakaszában kémiával, elektrokémiával és elektromosságtannal, később az elektromosságtan mellett főleg optikai kísérletekkel foglalkozott. 1826-ban szódavízgyártó gépet szerkesztett, aminek alapján létesült az első hazai szikvízüzem. Az áram elektromágneses hatásának szemléltetésére alakította ki 1827–28-ban folytonosan egyirányú forgó mozgást végző, kommutátoros „villamdelejes forgonyát”, mely az első tisztán elektromágneses hatás alapján működő elektromotor volt. Találmányával hat évvel előzte meg az első gyakorlatban alkalmazott elektromotort (M. H. Jacobi, 1834). Készülékét tökéletesítve bebizonyította, hogy az elektromotor járművek hajtására is alkalmassá tehető, s 1855-ben megszerk. a villamos motorkocsi modelljét. Ugyanekkor jelentős eredményeket ért el az elektromos elemek és akkumulátorok tökéletesítése terén (1840–1850-es évek), de ezek gyakorlati hasznosítására nem nyílt lehetősége. Az 1850-es években fénytani kísérleteihez korában egyedülálló finomságú optikai rácsosztó gépet szerk. Ennek meghajtására alakította ki az 1850-es évek második felében „egysarki villamindítóját”, az első unipoláris gépet, mellyel kapcsolatban végzett kísérletei során jutott a dinamo-elektromos elv felfedezéséhez. Az 1861-ben leltározott gép használati utasításában Werner Siemenst és Ch. Wheatstone-t hat évvel megelőzve fogalmazta meg a dinamó-elektromos elvet. (Gépe mint unipoláris gép is úttörő jelentőségű, mert a gyakorlatban alkalmazott unipoláris generátor problémáját csak 1905-ben oldotta meg J. Noegerrath.) Harmadik legjelentősebb elektrotechnikai találmánya a nagy kapacitású elektromos sűrítő: a „csöves villamfeszítő”, az atomtechnikai kutatások első szakaszában használt lökésgenerátorok előfutára. Találmányát az 1873. évi bécsi világkiállításon Werner Siemens javaslatára „A haladásért érem”-mel tüntették ki. Uttörő jelentőségűek voltak egy.-i előadásaival kapcsolatos fényinterferencia-kísérletei is (1860-as évek). Részt vett az első s mintegy 20 000 műszót tartalmazó „Német-magyar tudományos műszótár…” (Pest, 1858) szerkesztésében. Fizikai, kémiai és matematikai szókincsünk tekintélyes része tőle ered, ill. az ő nyomán terjedt el. A Súlyos testek természettana (Pest, 1850) c. munkáját, az önkényuralom idején megjelent első m. nyelvű egy.-i tankönyvet az MTA nagyjutalommal tüntette ki. Munkásságának jelentőségét Eötvös Loránd ismerte fel és méltatta érdemei szerint, s ~ feltalálói elsőbbsége főleg az ő nyomán vált később nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tudománytörténeti irodalomban is ismertté és elfogadottá. Széles körű kísérletező tevékenységéhez viszonyítva nagyon keveset írt, s mindössze 40 publikációja jelent meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek Munkálataiban, valamint kisebb részben az MTA és a Kir. Magy. Természettudományi Társulat kiadványaiban, ill. a hallgatói számára írt jegyzetek formájában. A külföldi szaksajtóban pedig jelentősebb találmányai közül csak egyet, a „csöves villamfeszítőt” ismertette. – F. m. Természettan elemei (I. Súlyos testek természettana. Pest, 1850); Über Ketten aus Röhren bestehender Elektrizitätsrecipienten (Repertorium für Experimentalphysik…, München, 1882). – Irod. Eötvös Loránd: J. Á. emlékezete (Term. tud. Közl. 1890); Verebély László: J. A. két úttörő találmánya (Bp., 1930); Ferenczy Valér: J. Á. élete és alkotásai (I–IV. rész, Győr, 1936–1939); Horváth Árpád: J. Á. élete és alkotásai (Fiz. Szle, 1957. 5. sz.). – Szi. Horváth Árpád: A dinamó regénye. J. Á. életútja (Bp., 1944).

Jendrassik György (Bp., 1898. máj. 13. – London, 1954. febr. 8.): gépészmérnök, feltaláló, az MTA l. tagja (1943). Tanulmányait a charlottenburgi és a bp.-i műegy.-en végezte 1922-ben. A Ganz-gyár tanulmányi osztályába lépett, s itt alkotta meg első találmányát, a gyors járatú, négyütemű, sűrítő nélküli kis Diesel-motort, amelyet Ganz–Jendrassik-motor néven gyártottak. Velük indult meg a hazai vasutak (elsőként egy DSA sínautó, 1927) és a Duna-tengerhajózás dieselesítése. Motorjait több országban is gyártották, s nemzetközileg is ismertekké váltak. 1927-ben a Ganz-gyár motorszerkesztési osztályának vezetője, 1942-ben a gyár vezérig.-ja lett. 1937-ben jelent meg másik nagy jelentőségű találmánya, a világ első kis gázturbinája (100 LE), melyet három más gázturbina-találmánya követett. Gázturbináinak gyártására Ganz-gyári állását megtartva, megalapította a Találmány Kifejlesztő és Értékesítő KFT-t. Motor- és gázturbinákra vonatkozó m. szabadalmainak száma megközelíti a 80-at. 1947-ben megvált a Ganz-gyártól és Londonba költözött. Itt előbb a Metropolitan Vickers, majd a Power Jets vállalatoknál tovább dolgozott a gázturbina fejlesztésén. Utolsó találmánya egy, a turbinával kapcsolatos nyomáscserélő volt. – F. m. Verfahren zum Anlassen kleiner Diesel-motoren (Zeitschrift des Vereins für Deutsche Ingenieure, 1929); Egy új rendszerű gyorsforgású Dieselmotor (Technika, 1930); Egy új gázturbina (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl., 1939); Diesel engines for traction purposes (Engineering, 1951); Practice and trend in development of Diesel engines (Locomotive Engineering, 1951). – Irod. G. J. (Engineering, 1954); J. Gy. (Járművek, 1955); Brodszky Dezső: A Ganz–Jendrassik motor 30 éve (Közlekedéstud. Szle, 1958, 1959); Brodszky Dezső: A gázturbina magyar úttörői; Barnes and Spalding: Pressure Exchanger (Oil Engineering and Gas Turbines, 1959).

Jeremie-programA program az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap közös akciója, amely segíti a mikro-, kis- és közepes vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutását az Európai Unió strukturális alapjaiból.

Jogharmonizáció (Legal harmonization): A nemzeti jogrendszerek, jogszabályok közelítése, hasonlóvá tétele az integráció célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A tagállamok nemzeti jogai közelítésének igénye már az EGK megalakulásakor jelentkezett. Ennek megfelelően a Római Szerződés intézményesítette is a jogharmonizációt, mint a jogközelítés fő formáját. Az EK azóta is elsődlegesen jogharmonizációra, és nem egy egységes jog kialakítására törekszik, bár a rendeletek révén megegyező jogszabályok jönnek létre a tagállamokban. A Római Szerződés a jogharmonizáció fő eszközévé a közösségi irányelv (direktíva) aktusát tette, ugyanis az irányelveken keresztül biztosítható a legkisebb összeütközésekkel a nemzeti jogrendszerek közelítése. 

 

 

 

Innovációs Tér

kiemelt oldalai

Az innováció

Kreativitás

Innovációs lexikon

Innovációs Útmutató és Címtár

Cégmutató

Felhívások

További tudásterek a Változó Világban

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Interjúk

Az Új Szavak Lexikonja

Görög istenek

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

A Számok Enciklopédiája

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

INNOVÁCIÓS LEXIKON

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023