VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Európai Unió és az oktatás

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Ha újra kellene kezdeni, az oktatással kezdeném...

Jean Monnet

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ OKTATÁS

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

 

 

 

 

   

Angol-magyar oktatási glosszárium

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ability – képesség, tehetség

academic content – szakmai tartalom

academic credit – tanegység

academic degree – felsőfokú végzettséget tanúsító képesítés

academic recognition – felsőoktatási vizsgaelismerés, vizsgabeszámítás

academic staff – oktatói kar

academic task – felsőoktatási tevékenység

academic year – tanév

access to education – bejutás az oktatási rendszerbe, hozzáférés az oktatáshoz

accomodation – elszállásolás

accreditation – akkreditáció

accredited institution – akkreditált intézmény

accrediting body – akkreditációs testület

active measures – aktív intézkedések/beavatkozás (ellentéte: passive measures)

activities supported – támogatott tevékenységi körök

actors and partners in co-operation – együttműködő partnerek és részvevők

administrative tasks – adminisztratív/igazgatási feladatok

administrator – ügyintéző

admission – felvétel

adult education – felnőttoktatás

adult learner – felnőtt tanuló

aims and objectives – távlati és közvetlen célok

allocation – kiutalás (pénzösszegé), juttatás

andragogy/adult education – felnőttoktatás

applicant – pályázó

application – pályázat

application form – pályázati űrlap

apprentice – szakmunkástanuló

assessment (of institutions or programmes) – értékelés (intézményeké vagy képzési programoké): felsőoktatási intézmény vagy képzési program oktatási minőségének meghatározását célzó folyamat

basic course – alapképzést nyújtó tanfolyam/kurzus

basic education/training – alapszintű oktatás/képzés

benchmark – teljesítményszint (referencia érték)

beneficiary – kedvezményezett

boarding school – bennlakásos iskola

candidate – jelölt (candidate country – tagjelölt ország)

career advisor – pályaválasztási tanácsadó

career guidance – pályaválasztási tanácsadás

CEC (Central and Eastern European Countries) – Kelet- és középeurópai országok

certificate – bizonyítvány

citizens’ Europe – polgárbarát Európa

co-financing – társfinanszírozás

college – főiskola

Community Action Programme – Közösségi cselekvési program

Community competence – közösségi illetékesség: Az Európai Unió illetékességének jogilag definiált köre.

Community language – a Közösség hivatalos nyelve

company based training – vállalaton belül/vállalatnál szervezett képzés

competence – képesség, rátermettség, hatáskör, illetékesség

complementarity (between education and training) – komplementaritás elve: az oktatás és képzés összehangolásának alapelve.

complementary funding/ – kiegészítő pénzügyi támogatás

complementary measures – kiegészítő intézkedés

compulsory education – kötelező oktatás

Computer Assisted Learning/teaching (CAL) – Számítógéppel támogatott tanulás/tanítás

continuing/continued education – továbbképzés

co-opération between business sector and educational establishments – együttműködés az oktatási intézmények és a vállalatok között

co-operation between school and the world of labour – együttműködés az iskola és a munka világa között

co-ordinated activities – összehangolt tevékenységi formák

co-ordinator – koordinátor (a projektek tartalmi megvalósulásáért felelős személy)

course – tanfolyam, kurzus

credential – végzettséget tanúsító okirat

credential evaluation – végzettségi szint értékelése

cross-border cooperation – országhatárok menti régiók együttműködése

curricular integration – tantervi integráció

curriculum – tanterv, tanmenet

decision-maker – döntéshozó

degree – fokozat (főiskolai/egyetemi)

department – tanszék

development of teaching materials – tanítási-oktatási segédletek kidolgozása

diploma – oklevél, diploma

diploma supplement – oklevélmelléklet

disabled – fogyatékos

disadvantaged – hátrányos helyzetű

dissemination – a tapasztalatok továbbítása, továbbadása, terjesztése

dissemination of best practices – a legjobb módszerek elterjesztése

dissemination of results – projekt eredményeinek közreadása

distance learning – távoktaás

ECTS (European Community Course Credit Transfer System) – európai tanegység átszámítási rendszer

educating – beiskolázás

education – oktatás, tanítás

educational advisor – oktatási szaktanácsadó, szakértő

educational establishment – oktatási intézmény

educational materials – oktatási anyagok

educational network (cf: networking) – oktatási együttműködési hálózat

educational system – oktatási rendszer

eligibility criteria – részvételi feltételek

eligible activities – támogatható tevékenységek

eligible cost – elszámolható költségek

eligible institution/organisation – támogatásra jogosult intézmény/szervezet

eligible participant – részvételre jogosult személy

equal opportunity – esélyegyenlőség

equipment cost – eszközvásárlásra fordított költség

equivalence – ekvivalencia/egyenértékűség

Europass – szakképzési euróútlevél

european awareness/ identity – európaiság tudat, európai identitás

European Citizenship Education – az európai polgárrá nevelés oktatási programja

European Community Action Programme in Education – Az Európai Közösségek oktatási együttműködési akció programja (cf: SOCRATES, LEONARDO, TEMPUS)

European Cooperation Programme for language training (ECP) – idegennyelv tanárok képzését elősegítő pályázati forma a LINGUA program keretében

european curriculum-development – európai műveltségtartalmú tantervfejlesztés

European Dimension in Education – az oktatás európai dimenziója (az európai integráció oktatáspolitikai kulcsfogalma)

european education and training systems – európai oktatási és képzési rendszerek

european heritage – európai kulturális örökség

european mobility – európai mobilitás

european modul – európai oktatási modul

european multiculturalism – európai kulturális sokszínűség

european networks for educational co-operation – európai oktatási együttműködési hálózatok

european priority – európai prioritás

european skills – az európaiság jellemzői (mindazon képességek, készségek, amelyek az európai polgárok együttéléséhez, együttműködéséhez szükségesek)

european social and economic cohesion – társadalmi és gazdasági kohézió Európában

evaluation (of credentials) – értékelés (annak megállapítása, hogy a külföldön végzett tanulmányok illetve megszerzett képesítések milyen szintű végzettségnek felelnek meg a fogadó országban)

expert – szakértő

faculty – kar

fellowship – ösztöndíj

foreign language teacher – idegennyelv-tanár

functional illiteracy – funkcionális írástudatlanság

general education – általános képzés

graduate education – alapképzés

grant – ösztöndíj

grantholder – ösztöndíjas

head of establishment – intézményvezető

headteacher – iskolaigazgató

higher education – felsőoktatás

higher education institution – felsőoktatási intézmény

higher education programme – felsőoktatási képzési program

higher vocational education – felsőfokú szakképzés

horizontal measure – horizontális intézkedés (az oktatásügy egészére kiterjedő intézkedés)

implementation (of policies) – végrehajtás, megvalósítás

in-service teacher training – tanár-továbbképzés

in-service training – munkavégzéssel összekötött képzés

inspector – szakfelügyelő, tanfelügyelő

institution – intézmény

institution of education – oktatási intézmény

institution of research and study on education – oktatáskutató intézmény

Institutional Contract – Intézményi Szerződés (az Erasmus programban)

integrated/inclusive education – integrált oktatás (az átlagostól eltérő képességű tanulók beillesztése a hagyományos oktatási folyamatokba)

integration of disabled persons – fogyatékosok integrálása az oktatási folyamatba

interdisciplinarity – interdiszciplinaritás

joint curriculum development – közös tantervfejlesztés

Joint Educational Projects (JEP) – Közös oktatási program (például a Comenius program keretében)

key competence – kulcsfontosságú készségek

kindergarten – óvoda

know-how transfer – ismeretek, szaktudás átadása

knowledge-based society (learning society) – tudás-alapú társadalom (tanuló társadalom)

level of competence (cf: subsidiarity) – illetékességi szint

levels of education – oktatási szintek

life-long learning – az egész életen át tartó tanulás

mainstream school – domináló iskolatípus, többségi iskolatípus

migrant children – migráns szülők gyermekei

migrant workers – migráns munkavállaló (foglalkozásuk miatt lakhelyet változtató dolgozók)

mobility – mobilitás (a nemzetközi oktatási együttműködési programokban résztvevők közötti, közvetlen találkozók formájában megvalósított kapcsolattartás)

mobility project – mobilitási projekt (M-JEP)

multicultural education – multikulturális oktatás (a kulturális sokszínűséget tükröző oktatási folyamat)

multidisciplinarity – multidiszciplinaritás

multiplicator – multiplikátor (az európai együttműködési programok helyi-regionális képviselője, vagy az együttműködési projektek eredményeit szélesebb körben továbbadó személy vagy intézmény)

multiplier effect – hatékonyságnövelő, sokszorozó hatás (a tapasztalatok széles körben történő átadása)

networking – “networking” (együttműködés szakmai-intézményes hálózaton belül)

non-formal systems of education – nem formális oktatási formák (olyan oktatási formák, amelyek nem az iskolarendszer keretei között valósulnak meg)

non-school education – iskolán kívüli oktatás

nostrification – honosítás

nostrify – honosít

occupational traveller – vándorló munkaerő (foglalkozásuk miatt gyakori helyváltoztatásra kényszerülő munkavállalók)

open and distance learning (ODL) – nyitott és távoktatás

Open European Area for Education and Training – Európai Oktatási Térség

overhead costs – általános működési költségek

period of study – részképzés

pilot project – kísérleti projekt

post-secondary education – posztszekunderi (érettségi utáni) szakképzés

potential benefit – várható hozadék

potential impact – várható hatás

practical placement – szakmai gyakorlat

pre-school education – iskola előtti nevelés, óvodapedagógia

primary school – elemi iskola

profession – szakma

professional school – szakközépiskola

project monitoring – projekt monitoring (a projektek végrehajtásának és a tapasztalatok átadásának figyelemmel kísérése)

pupil – tanuló

qualification – képesítés

quality assurance – minőség biztosítás

quality control – minőség ellenőrzés

mutuel recognition – kölcsönös elismerés

recognition – elismerés (külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, valamint tanulmányok elismerése a fogadó országban, illetve intézményben)

recognition for academic purpose – reconnaissance d´un projet universitaire – tanulmányi célú elismerés

regulated course – szabályozott tanfolyam/kurzus (megadott szabályozók szerint felépített képzési típus)

regulated profession – szabályozott szakma

replacement cost – helyettesítési költség (Közösségi programban – részvevő oktató helyettesítésének költségei)

requirement – követelmény (adott képesítés megszerzéséhez teljesítendő tanulmányi és egyéb követelmények)

school – iskola

school education – közoktatás

school failure – iskolai kudarc

school inspectorate – tanfelügyelet

school partnership – iskolaközi együttműködés

second chance measures – második esélyt biztosító intézkedések

secondary education – középfokú oktatás

secondary grammar school – gimnázium

secondary school leaving certificate – érettségi bizonyítvány

selection criteria – bírálati szempontok

selection procedure – pályázatok elbírálásának folyamata

selftraining – önképzés

set of objectives – elérendő célok együttese

sides of industry – a munkaerőpiac szereplői: a munkaadók és munkavállalók köre

social partner – szociális partnerek

special apprenticeship school – szakiskola

special-need pupil – speciális oktatást/képzést igénylő diák

staff cost – személyi költségek (bérjellegű kifizetések oktatóknak és adminisztrátoroknak)

student – hallgató (felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató személy)

student and staff mobility – hallgatói és oktatói mobilitás

study visit – tanulmányút

subsistance cost – tartózkodási költségek

support staff at school – nevelési szakemberek

sustainability – fenntarthatóság

synergy (of policies) – szinergia, egymást kölcsönösen erősítő folyamatok

target group – célcsoport

teacher – tanár (bármely közoktatási intézményben oktató-nevelő tevékenységet folytató személy)

teacher mobility – oktatói mobilitás/tanulmányutak

teacher trainer – képző/oktató-tanár

teaching staff at school – iskolai tanítók, tanárok, oktatók, tantestület

textbook – tankönyv

the learning society – a tanuló társadalom: oktatáspolitikai eszmény, az EU 1995-ös Fehér Könyvének egyik alapeleme (cf: tudás-alapú társadalom)

trainer – szakoktató

training of trainers – oktatóképzés

transcript – leckekönyv kivonat

transnational partnership – nemzetközi együttműködés

transparency – transparence – áttekinthetőség

university – egyetem

vocational education/training – szakképzés

vocational guidance – szakmaválasztási tanácsadás

vocational technical school – szakmunkásképző intézet

vocational training – szakképzés

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023