VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Május 17.

Az Európai Számvevőszék

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

Az Európai Számvevőszék (Court of Auditors) 1971 óta a Közösségek pénzügyi revíziós feladatait ellátó, független testületként működik. A testületet egy 1975-ös szerződés - a költségvetési hatáskörökről szóló megállapodás - hozta létre. A testület felállítását követően szerepe fokozatosan nőtt. Ennek oka egyrészt a közösségi kiadások és bevételek növekedése, másrészt a közösségi gazdálkodás áttekinthetőségével szemben a tagállamok polgárai részéről támasztott növekvő igény.

A Számvevőszék 15 tagból álló testület, amelynek tagjaira a tagállamok tehetnek javaslatot (tagállamonként egy-egy fő). A javaslatokat a Tanács bírálja el, miután a Parlamenttel konzultált a jelöltek személyéről. A számvevőket hat évre nevezik ki, megbízatásuk megújítható. A testület Luxembourgban működik.

Az EUSZ kiszélesítette a Számvevőszék hatáskörét, és intézményi jogállást biztosított részére. Ez azt jelenti, hogy az Unió négy fő szerve mellé emelte ötödikként. Feladata a közösségi pénzügyek belső vizsgálata, főként annak ellenőrzése, hogy az Unió bevételeit és kiadásait a hatályos jogszabályokkal összhangban, a számviteli és költségvetési szabályoknak megfelelően működtetik-e. E körben joga van azt is megvizsgálni, hogy a források felhasználásával az Unió közelebb jutott-e ahhoz a célhoz, amelyet a pénz kiadásával elérni remélt.

A Számvevőszék feladata annak ellenőrzése is, hogy az Unió költségvetési alapelvei a Közösség minden szintjén érvényesüljenek. A költségvetési alapelvek:

- az egységesség elve alapján az Unió, illetve annak bármely szervezete valamennyi pénzügyi műveletét (bevételeket és kiadásokat) egy dokumentumba foglalja. Az egységes költségvetés - mint fentebb már láttuk - a Bizottság által az egyes intézményektől összegyűjtött és egy javaslatba összefoglalt bevételi és kiadási tervekből tevődik össze;

- a bruttó költségvetés elve azt jelenti, hogy nem lehet egyes tetszőleges bevételeket egyes tetszőleges kiadásokkal összekötni: a teljes bevételi oldalnak kell általános jelleggel fedeznie a teljes kiadási oldalt;

- az éves költségvetés elve azt jelenti, hogy az Unió költségvetése egyetlen, de teljes évre szól. Hosszú távú (éven túli) programfinanszírozás vagy bevételtervezéskor is, csak az adott évben felmerülő pénzmozgásokat veszik figyelembe a költségvetés elkészítésénél, a további évekre átnyúló tételeket kötelezettségvállalási előirányzatként kell feltüntetni;

- a részletesség elve alapján az adott előirányzatok nem csak időben, hanem tartalmilag is meghatározottakká válnak; részletesen meg kell határozni az adott kiadás célját, terjedelmét és tényleges tartalmát is;

- a költségvetés egyensúlyának elve azt jelenti, hogy az Európai Unió - összes tagállamától, sőt valószínűleg minden nemzeti költségvetéstől eltérően - sem hiányt, sem többletet nem irányozhat elő az adott költségvetési évben, így a költségvetés keretein kívül sem hitelek felvételére nem kerülhet sor a költségvetési hiány fedezésére, sem többletforrással nem gazdálkodhat;

- a gondos pénzgazdálkodás elve akkor került előtérbe, amikor az Európai Unió egyes intézményeinél felvetődött a korrupció gyanúja, illetve pazarlással, az Unió eszközeinek céltalan elfecsérelésével vádolták a közösségi szerveket. A gondos pénzgazdálkodás a ráfordítás és az eredmény közötti értékarány optimalizálását jelenti;

- a Közösség költségvetési számbavételi egysége eleinte az amerikai dollárral egyenértékű Európai Számbavételi Egység volt, majd ezt az ECU váltotta fel. 2000 óta euroban határozzák meg a közösségi kiadások és bevételek összegét, és ezzel a pénzegységgel számolnak el a nemzeti költségvetéseknek is. A közös elszámolási egység bevezetésére a tagállamok eltérő cserearányú valuta-, devizarendszere miatt volt szükség.

A Számvevőszék a fenti alapelvek érvényesülését hivatott vizsgálni. Különösen fontos szerepe van a részletesség elve alapján ellenőrizhető tételes kiadások helyességének, indokoltságának vizsgálatában és a költségvetéstől való esetleges eltérés okainak feltárásában. Ugyanilyen fontos szerep hárul az ellenőrző szervre a gondos pénzgazdálkodás elvének érvényre juttatásában is.

Annak ellenére, hogy az egyes programok végrehajtásának felügyelete az adott programot felügyelő közösségi intézmény feladata, így a pénzügyi lebonyolításért is ő felel, a Számvevőszék kontrollmechanizmusa mégis hozzásegíti az ilyen szerveket munkájuk hatékonyabb végzéséhez. Ha a Számvevőszék valamilyen szabálytalanságot, eltérést tapasztal, felhívja az érintett szerv figyelmét a hiányosságra, a kiküszöbölés lehetőségeire. Ezen túlmenően a Számvevőszék - tapasztalatai és gyakorlata révén - a folyamatokban azokat a hibákat is felismeri, amelyek a szakmai ismeretekkel esetleg nem rendelkező politikai vezetés figyelmét elkerüli, így elérheti, hogy a helytelen gyakorlat megszűnjön.

A számvizsgálat nem csak a tagállamokra terjedhet ki, hanem olyan, nem közösségi államokra is, amelyek a Közösségektől segélyt kaptak vagy más, pénzügyi teljesítéssel járó viszonyban állnak vele. Az Európai Fejlesztési Alapból támogatásban részesültek például az úgynevezett ACP államok (afrikai, karibi és csendes-óceáni országok), valamint a közép- és kelet-európai országok is. A számvevőszéki vizsgálat a támogatások tekintetében tehát kiterjedhet ezekre az államokra is. A Számvevőszék ellenőrzési tevékenységét helyszíni vizsgálatok segítségével végzi. Ennek során az ellenőrzött szervet felkéri a vizsgálat tárgyát képező dokumentációk, adatok és információk átadására. A Számvevőszék az Unió bármely, költségvetési forrás felett rendelkező szervét ellenőrizheti és e szervek mindegyike köteles a Számvevőszék részére az általa kért információkat és felvilágosításokat megadni, a szükséges iratokat átadni. A vizsgálat végén a Számvevőszék jelentést készít, amelyet átad a vizsgált szervezetnek. Ebben a jelentésben foglalja össze a vizsgálat során szerzett tapasztalatait, a felfedezett hiányosságokat, ezek elhárítására tett javaslatokat, illetve általános jelleggel véleményt alkot az adott szerv gazdálkodásáról. Az érintett a vizsgálati jelentésre észrevételeket tehet, magyarázatot adhat a felvetett kérdésekkel kapcsolatban, illetve a már megtett intézkedésekről beszámolhat.

A testület könyvvizsgálati munkájának eredményét éves jelentésben foglalja össze, amelyet a Tanács javaslatára a Parlament fogad el. A jelentést rendszerint minden év novemberében terjesztik a Parlament elé. Az éves jelentés tartalmazza a vizsgált szervek észrevételeit is, illetve a Számvevőszék következő időszakra kidolgozott ajánlásait, javaslatait is. Az éves jelentést az Európai Közösségek Hivatalos Közlönyében (Official Journal of the European Communities) közzé kell tenni. A kötelező éves jelentésen (rendes jelentés) túl - indokolt esetben - a Számvevőszék külön jelentéseket és véleményeket is közzétehet, amelyekben egyedi, nagy jelentőségű problémákat vagy célorientált vizsgálatainak eredményeit foglalhatja össze.

A könyvvizsgálat (számvizsgálat) mellett tanácsadó funkciót is ellát a testület. Ennek keretében közreműködik a Közösségek költségvetési és pénzügyi jogalkotásának előkészítő munkálataiban. Kötelező véleményét kikérni a pénzügyi szabályozási területek közül a költségvetést, illetve az Unió saját bevételeit érintő jogforrások kibocsátása előtt, de bármilyen pénzügyi-számviteli kérdésben véleményt adhat más közösségi szervezetek ilyen irányú megkeresésére.

A Számvevőszék - a könyvvizsgálói záradékokhoz hasonlóan - az Unió éves zárszámadásának hitelességét és törvényességét, a pénzügyi-gazdasági folyamatok szabályszerűségét is tanúsítja a Parlament és a Tanács, így közvetve az Unió adófizető polgárai felé. A Számvevőszék függetlensége, vizsgálatainak átfogó és részletes lefolytatása, a rendelkezésére álló nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakembergárda, az ellenőrzések szükségszerűsége garanciális jellegű szabályokkal gazdagítják a közösségi joganyagot.

 

Hernádi Eleonóra [Változó Világ 51.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 51.

Az EU intézményei

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2021