VÁLTOZÓ VILÁG

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Január 30.

A magyarországi szlovákok - Kultúra és nyelv

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

X

 

Hirdessen 4625 magyar oldalon fix kattintási díjon a Netadclikkel! Csak az eredményekért fizet!

Hirdetés X

 

 

1949

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

A szlovák közösségek helyi nyelve, a nyelvjárások körülbelül 2–3 évtizede a teljes krízis, az elhalás stádiumába kerültek. Jelzi ezt az a jelenség is, hogy a gyerekek éppen az utóbbi negyedszázadban már nem tanulják meg – még passzív befogadóként sem – azt a nyelvjárást, amit még nagyszüleik igen jól ismernek. Ennek ellenére az 50 évesektől felmenő generációk – kivételként a 40 évesek is – körében is a nyelvjárást még használják a családok és a szűkebb közösségek is.

A szlovák köznyelv, mint kollektív kommunikációs nyelv a szlovák közösségeknél teljesen hiányzik; a szlovák értelmiségnek csak egy szűkebb köre – főként a szlovákiai egyetemeken és főiskolákon végzettek közvetítésével – a magyar köznyelvvel együtt használja. A szlovák irodalmi nyelv az iskola és a kulturális intézmények közvetítő nyelve; a magyarországi szlovák értelmiség – kutatók, írók, pedagógusok, népművelők – munka- és alkotó nyelve. Ez a réteg egyúttal természetesen a magyar kultúra és a magyar nyelv "teljes körű" birtokosa is.

A magyarországi szlovákok kultúrájának intézményei és a kultúra változási folyamata; sajátos, elsősorban nemzetiségi kultúrát jellemző vonásai

A hazai szlovák településeken már több mint két évszázada létező s létük során állandóan változó kulturális modellek között éppúgy megtalálhatók az optimális kulturális fejlődést elért, azaz saját, anyanyelvhez kötött intézményekkel rendelkező kulturális rendszerek, mint ahogy vannak olyan eredetileg szlovák lakosságú vagy többségű települések, sőt egész nyelvszigetek is, amelyek már viszonylag korán elvesztették kultúrájuk etnikus jellegét.

Az eltérő fejlődést, átalakulást, eltérő objektív és szubjektív tényezők sokasága motiválta, amelyek mikéntjét természetesen az interetnikus kapcsolatok intenzitása és jellege is befolyásolta. Ezek eltérő voltát, különbözőségét pedig a szlovák települések egymástól elütő földrajzi, ökológiai, gazdasági–kereskedelmi stb. viszonyai s a közösségek társadalmi szerkezete határozta meg. A kultúra építésében az objektív motivációk mellett erőteljes szerepet kaptak szubjektív tényezők is, így a letelepedés után kialakult szlovák közösség mentalitása, nyelvi és kulturális értékorientációja, vagy például ez utóbbi változásai, befolyásolhatósága is.

A kulturális rendszerek belső, tartalmi rétegződése

A hagyományos kultúra helyét és szerepét az etnikai kulturális modell keretében az is meghatározta, hogy milyen más kulturális rétegek vették körül, milyen kapcsolat alakult ki a népi kultúra és a kultúra másik két alapvető rétege, az egyházi és az elit (polgári) kultúra között, illetve miképpen alakult e három alapréteg között az anyanyelvi kulturális kommunikáció.

Az anyanyelvi kulturális kommunikáció alapján a magyarországi etnikai kulturális modellek három alaptípusba sorolhatók, attól függően, hogy milyen mértékben voltak rétegezettek. Így különböztethetünk meg egy háromrétegű, egy kétrétegű és egy egyrétegű modellt.

A háromrétegű, a leginkább tagolt modellben a szlovák nyelvhez kötött kulturális elemek a magas, az egyházi és a népi kultúrában egyaránt szerepet kapnak. Ilyen modellt képvisel néhány dél-alföldi szlovák település, köztük Tótkomlós, Békéscsaba, rövid ideig Mezőberény is. Ebben a körben a magas kultúra jelenlétének nem elhanyagolható súlyára utalnak például azok az adatok, amelyek a tótkomlósi öntevékeny színjátszás gazdag repertoárjára vonatkoznak: Tótkomlóson 1907 és 1946 között a műkedvelő színjátszók 108 szlovák klasszikus és egykorú színdarabot mutattak be. E színjátszás az egész Dél–Alföld számára közvetítette a szlovák kultúrát. Békéscsabán pedig önálló szlovák egyházi és világi könyvkiadók működtek.

A kétrétegű modellben az anyanyelvi kultúra szerepe az egyházi és a népi kultúrára szűkül. Ilyen típusú településekhez tartozott a magyarországi szlovák települések zöme a 19. században. Ezek száma a 20. században lecsökkent, s elsősorban a nógrádi evangélikus szlovák települések őrizték így kultúrájukat, kb. a 1960–1970-es évek végéig. Tőlük eltérően a pilisi katolikus falvak ezt a kétrétegű modellt mindmáig megőrizték.

Az egyrétegű modellben az etnikai kultúra kizárólag a népi kultúrában él tovább. Ezt a típust képviselték nagyjából 1948-ig, például a Budapest környéki (pl. Tárnok, Sóskút, Nagytarcsa, Csömör, Rákoskeresztúr), valamint a Mátra-, a Bükk- és a Zemplén-hegységi szlovák falvak is.

A nemzetiségi kultúra – a nyelvhez hasonlóan – jóval erőteljesebb változásnak van kitéve, mint a többségi kultúra. E változásoknak egyik legsajátosabb formája éppen a többségi nyelv és a kultúra hatása alatt megy végbe. A magyarországi szlovák nyelvszigetek és települések kialakult kulturális rendszerei a többségi magyar nyelv és kultúra hatására a 19. század elején kezdődő s valójában máig tartó folyamat részeként fokozatosan kétnyelvű. E kétnyelvű kulturális háttérben bukkanhattak fel többek között kétnyelvű mesemondók; a két nyelv kitűnő ismeretére épülő szlovák–magyar vegyes nyelvezettel megírt, humoros, szatirikus versek. A népi kultúrában két módon él együtt egy-egy szokásban a két nyelv. Gyakoribb az a jelenség, hogy a szlovák szöveg mellé, magyar szokásból átvett vers, vagy dalszöveg is szerephez jut. Így pl. az 1930–40-es években Szarvason a gyerekek szlovák és magyar rigmusokkal köszöntötték karácsonykor és újévkor a családokat. E kétnyelvűség másik változata, amikor a szlovák szöveget fordítják le magyarra, s mindkét szöveg a szokás szerves része lesz.

Magyarországon, valamennyi szlovák nyelvszigetet figyelembe véve, a nyelvileg zárt kulturális rendszerek az 1810–1820-as évekig maradtak fenn. Ettől az időtől kezdve a lassan meginduló polgárosodás hatására, olyan nyelvi és kulturális változások zajlanak le az egyes településeken, amelyek – noha igen jelentős időbeli különbségek választják őket egymástól – azonos irányban hatnak, az addig zárt kisebbségi kulturális rendszerek felbomlása felé. Az egyes szlovákok lakta mezővárosok kulturális rendszere már 1810 és 1820 között változni kezd, addig ez a rendszer még nagyon sok szlovák településen 1890 és 1900 között szinte érintetlen maradt. A nagyobb változási fázisok, amelyek vonzásában egyre több szlovák település kerül, ekképpen jelölhetők ki: az első hullám az 1830–1910-es évek közti időszakra esik. Ez valamilyen formában már valamennyi szlovák település kulturális rendszerében jelentős változást és strukturális átrendeződést váltott ki. Leggyakrabban a következő variánsok alakultak ki:

– A települések egy részén, ott, ahol különösen erős a szlovák etnikai kultúra pozíciója, sem a tradicionális szokásokban, sem pedig az egyházi kultúrában (vagy a népi vallásosságban) nem alakultak ki kétnyelvű rendszerek, vagy pedig csak az utóbbi két-három évtizedben jelentek meg, de már csak töredékesen, s gyakran már csupán formális és nem tartalmi szerepet töltenek be. (Ilyen típust képvisel például Tótkomlós).

– Vannak olyan szlovák közösségek, amelyeknél csak az egyházi élet vált kétnyelvűvé, a népi vallásos és a profán hagyományok azonban nem (Ez a jelenség hosszú ideig valamennyi pilis-hegységi szlovák falut még jellemezte.)

– Újabb típust képviselnek azok a települések, ahol mind az egyházi, mind a kollektív profán szokások is kétnyelvűek lettek. (Ezt a típust több Nógrád megyei, Duna–Tisza közi, a hutatelepülések egy része, a zempléni és a délalföldi településeknek szintén egy része képviseli.)

– Mind az egyházi, mind a profán népi kulturális rendszer nagyrészt elmagyarosodott; s e rendszeren belül csupán egy-egy szlovák nyelvű elem kapott helyet. Ilyenekhez tartozik néhány bükki és a zempléni falu.

– A népszokásokban, népi vallásosságban teljes nyelvcsere ment végbe. Ennek következtében a kétnyelvű rendszer megszűnik, s a közösség újra egynyelvű – de már magyar nyelvű – kulturális rendszerben él tovább. Azonban ilyen rendszerben sem tűnik el teljesen az eredeti kultúra tartalma. Ilyen típust képvisel több Vác környéki és Ipoly menti, néhány Fejér és Tolna megyei volt szlovák település.

 

Gyivicsán Anna és Krupa András [Változó Világ 16.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 16.

A magyarországi szlovákok

 K     R     M 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

    

 

 

A tudás

A tudományok

Enciklopédiák

Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020